Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Research papers ความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษาหมู่บ้านชิระคาวะ จังหวัดกิฝุ ประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaPrint E-mail

ความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษาหมู่บ้านชิระคาวะ

จังหวัดกิฝุ ประเทศญี่ปุ่น  เปรียบเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่

จักรี เตจ๊ะวารี
นักวิจัยประจำศูนย์ศึกษาจีน - GMS สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 กรกฎาคม 2551


บทคัดย่อ

บทความนี้ต้องการที่จะตอบคำถามสำคัญคือ ความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดในประเทศไทยในตอนนี้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงไร โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกรณีการท่องเที่ยวของจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยคือ จังหวัดเชียงใหม่ กับกรณีการท่องเที่ยวของหมู่บ้านชิระคาวะ จังหวัดกิฝุ ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะให้เห็นภาพการจัดการระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยอาจจะนำบางส่วนหรือบางแนวคิดมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวต่อไปได้

ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

(1) การให้ข้อมูลการเดินทางของทั้งสองแห่งมีให้บริการไว้อย่างเพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปใช้วางแผนการเดินทาง แต่เนื่องจากระบบการคมนาคมพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่นมีการเชื่อมโยงที่เป็นเยี่ยม ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถคาดการณ์ระยะเวลาการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและปฏิบัติได้ตามแผนการนั้น จึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลานานในช่วงการเปลี่ยนพาหนะโดยสาร แต่ระบบการคมนาคมของประเทศไทยยังไม่ได้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งประเทศแบบเดียวกับประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องยืดหยุ่นกับการวางแผนการเดินทางมากกว่า

(2) แม้ว่าความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวของไทยตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ระดับเดียวกับญี่ปุ่นเพราะข้อจำกัดด้านการคมนาคม แต่ในระยะสั้น ก็มีจุดที่สามารถปรับปรุงเพื่อช่วยให้ความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดในประเทศไทยเป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นคือ การให้บริการแหล่งข้อมูล (เช่น เว็บไซต์) ที่นำเสนอข้อมูลรูปแบบการเดินทางทั้งหมดที่มีในประเทศไว้ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนเรื่องเวลาและรูปแบบของพาหนะการเดินทางที่จะใช้ได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในระยะยาว ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงการคมนาคม โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันได้ดียิ่งขึ้น


อ่านทั้งหมด Download Full Text (pdf file)

 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ