Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaกฎ กติกา มารยาท การใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ Print E-mail


งานเขียนและภาพถ่ายที่ผู้เขียนบทความเป็นผู้ถ่ายภาพเองเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนบทความนั้น 
และได้รับการคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความนี้ไปใช้ในรายงานของท่าน
แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์  น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล ดังตัวอย่างต่อไปนี้


คมสัน(2551) รายงานว่า........ หรือ ข้อมูลจาก คมสัน (2551) ระบุว่า....... 
หากเป็นรายงานภาษาอังกฤษกรุณาเขียนอ้างอิงว่า Suriya(2008) reported that...


นอกจากนั้นใน เอกสารอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม ท้ายเล่มกรุณาเขียนดังนี้
คมสัน สุริยะ. 2551. โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว. [online] www.tourismlogistics.com
หรือ (ภาษาอังกฤษ) Suriya, Komsan. 2008. Tourism Logistics. [online] www.tourismlogistics.com


การอ้างอิงรูปภาพกรุณาเขียนใต้ภาพว่า
ที่มา: คมสัน(2551). www.tourismlogistics.com
หรือ Source: Suriya(2008). www.tourismlogistics.com


การคัดลอกบทความไปใส่ไว้ในเว็ปไซต์อื่น   ใคร่ขอให้เขียนสามส่วน คือ

ชื่อผู้แต่ง
วันที่ที่เขียนบทความนั้น
ระบุว่า   ที่มา: www.tourismlogistics.com


ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ


การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมาย
มีผลให้ท่านต้องถูกฟ้องคดี และต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน หรือต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
หากท่านถูกฟ้องร้องแล้วแพ้คดีท่านยังต้องจ่ายค่าทนายของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย
ไม่คุ้มกันเลยครับ เขียนอ้างอิงง่ายกว่า ทำเพิ่มอีกนิดเดียวเท่านั้นเอง ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ