Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaAgricultural productivity growth in traditional and transitional economies in Asia Print E-mail

ศุภวัจน์  รุ่งสุริยะวิบูลย์
6  กรกฎาคม 2553


 

บทคัดย่อ  

(ดาวน์โหลด  Full text  ได้ด้านล่าง)


วิกฤติด้านอาหารของโลกได้กลายเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในหลาย ๆประเทศ เป็นที่แน่ชัดว่าในแต่ละภูมิภาคของโลกจำเป็นต้องเร่งทำการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้อย่างเพียงพอเพื่อที่จะสามารถรองรับต่อความต้องการด้านอาหารที่เติบโตสูงขึ้น เอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรมากที่สุดของโลก เอเชียจึงถือได้ว่าเป็นทวีปหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่จะเป็นส่วนแบ่งที่สำคัญของโลกเพื่อที่จะสามารถรองรับต่อการเติบโตทางด้านอุปสงค์อาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในศตวรรษนี้  ในระหว่างสองทศวรรษที่ผ่านมานั้น เอเชียประสบผลสำเร็จอย่างมากในการผลิตสินค้าเกษตร  ภายหลังจากการปฏิวัติเขียวที่เริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพให้ผลผลิตสูง การใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชในกระบวนการผลิต  รวมถึงการพัฒนาระบบชลประทาน การที่จะรักษาการเติบโตทางการผลิตด้านการเกษตรให้มีความยั่งยืนได้นั้นจะไม่สามารถให้ความสำคัญในเรื่องการเติบโตของปัจจัยการผลิตได้เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องคำนึงถึงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรด้วย การเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรจะเกิดขึ้นได้เป็นผลเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกใช้ขนาดของการผลิตให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษาเพื่อวัดการเติบโตผลิตภาพทางการเกษตร รวมถึงองค์ประกอบต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตผลิตภาพขึ้นในการผลิตภาคการเกษตรของทวีปเอเชียจึงเป็นหัวข้อที่นักวิจัยให้ความสำคัญ เนื่องจากค่าการเติบโตผลิตภาพที่วัดได้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบายในการนำไปใช้เพื่อวางแผนเชิงนโยบายที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตรของภูมิภาคนี้ต่อไป  เพื่อให้เข้าใจถึงผลการดำเนินการทางการเกษตรของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเพื่อวัดและเปรียบเทียบค่าการเติบโตผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมทางการเกษตรของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย โดยอาศัยฐานข้อมูลการผลิตทางการเกษตรของประเทศต่างๆในทวีปเอเชียจำนวน 27 ประเทศขององค์กรอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ ระหว่างปี ค.ศ. 1980-2004  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยการเติบโตผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมทางการเกษตรในทวีปเอเชีย มีค่าเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ระหว่างปี ค.ศ. 1980-2004 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเติบโตผลิตภาพทางการเกษตร คือ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี นั่นแสดงว่า ประเทศต่างๆได้มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรขึ้นในภูมิภาค ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าค่าการเติบโตผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียมีความแตกต่างกันมาก ประเทศที่แสดงค่าการเติบโตผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมทางการเกษตรอยู่ในเกณฑ์สูง ได้แก่ ประเทศจีน และมองโกเลีย ในขณะที่ประเทศคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ลาว และเวียดนาม แสดงค่าการเติบโตผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมทางการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

ดาวน์โหลด  • Full text   บทความตีพิมพ์ใน  Asian-Pacific Economic Literature  (PDF 305 KB)


กลับสู่สารบัญ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ