Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaซีรีย์บทความอาจารย์ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ Print E-mail

Web Manager
27 มิถุนายน 2553


เว็ปไซต์  www.tourismlogistics.com  มีความยินดีขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบว่า 
ทางเว็ปได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภวัจน์  รุ่งสุริยะวิบูลย์  จากคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  รางวัลช้างทองคำ  ปี พ.ศ. 2548  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
กรุณาเอื้อเฟื้อบทความทางวิชาการมาเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วกัน


ท่านสามารถอ่านบทความต่าง ๆ ได้ผ่านลิ๊งค์ต่อไปนี้


1. Agricultural productivity growth in traditional and transitional economies in Asia    >>Link<< 2. A Decomposition of Agricultural Productivity Growth in Asia and GMS Countries  >>Link<< 3. Agricultural efficiency, technical change and productivity in China  >>Link<< 4. โอกาสสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  อย่าปล่อยให้หลุดมือ   >>Link<< 
ด้วยความสำคัญของการวิจัยด้านประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการ
ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้กับเรื่อง  Tourism Logistics ได้ในอนาคต
ประกอบกับการได้รับความกรุณาจากอาจารย์ศุภวัจน์เป็นบทความประเดิมในครั้งนี้
ทางเว็ปจึงได้เปิดหัวข้อบทความใหม่ขึ้นมาชื่อ  Productivity  ในหมวด  ข้ามสาขา 
เพื่อความสะดวกสำหรับการค้นคว้าของทุกท่านต่อไปทางเว็ปไซต์ขอขอบพระคุณอาจารย์ศุภวัจน์  รุ่งสุริยะวิบูลย์  เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้


กลับสู่สารบัญ 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ