Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน แนะแนวการทำวิทยานิพนธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานวิจัย
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานวิจัย Print E-mail

คมสัน สุริยะ
17 สิงหาคม 2553


อาจารย์คมสันต้องการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อทำปริญญานิพนธ์ (Econ 409)  การค้นคว้าอิสระ (IS)  หรือวิทยานิพนธ์ (Thesis)  ในคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาของตัวนักศึกษาเอง ในโครงการวิจัยดังต่อไปนี้


โครงการที่ 1.  นิวรอลเน็ตเวิร์คส์สำหรับการตรวจจับความผิดปกติของแบบสอบถาม 
                     >>ดูรายละเอียด<<
                     สถานะ: ยังว่าง


โครงการที่ 2.  นิวรอลเน็ตเวิร์คส์สำหรับการพยากรณ์ดัชนีตลาดหลักทรัพ์ล่วงหน้าสองวัน  
                     >>ดูรายละเอียด<<
                     สถานะ: ยังว่าง


โครงการที่ 3.  Social Accounting Matrix ของ หมู่บ้านสบวิน จังหวัดเชียงใหม่  
                     >>ดูรายละเอียด<<
                     สถานะ: ยังว่าง


โครงการที่ 4.  Social Accounting Matrix  ของ หมู่บ้านสามขา จังหวัดลำปาง   
                     >>ดูรายละเอียด<<
                     สถานะ: ยังว่าง


โครงการที่ 5.  กลไกช่วยกระจายรายได้ในหมู่บ้านท่องเที่ยวออกแบบโดยใช้ทฤษฎีเกมส์ (เฉพาะปริญญาโทเท่านั้น)  
                    >>ดูรายละเอียด<<
                    สถานะ: ยังว่าง


โครงการที่ 6. ตัวปรับค่าความแม่นยำของการวัดความยินดีที่จะจ่าย 
                     >>ดูรายละเอียด<<                    
                    สถานะ: ยังว่าง
ทุกโครงการ เริ่มเดือนมิถุนายน 2554  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 6 เดือนสำหรับปริญญาตรี  และ 1 ปีสำหรับปริญญาโท


รับนักศึกษาปริญญาตรีรหัส  51
และนักศึกษาปริญญาโทรหัส  53


ผู้สนใจติดต่อได้ที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  กลับสู่สารบัญ


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ