Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 40: วิธีการเขียนผลการวิจัย
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 40: วิธีการเขียนผลการวิจัย Print E-mail
คมสัน สุริยะ
19 มีนาคม 2553
 
 
การเขียนผลการวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วน    คือ   ส่วนแรก การอภิปรายถึงลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย และสอง การทดสอบสมมติฐาน ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้
 
ส่วนที่หนึ่ง   การอภิปรายลักษณะของข้อมูล มีหลักการเขียนดังนี้
 
1. โดยหลักการแล้ว   นักวิจัยนำเสนอผลส่วนนี้เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าผลการศึกษาได้มาจากข้อมูลที่มีการกระจายตัวอย่างไร   กระจุกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่  หรือมีค่าแปลก ๆ   เช่น ค่าสุดโต่ง (Outliers) หรือไม่   
 
2. รายงานการวิจัยทั่วไปมักจะนำเสนอความถี่และร้อยละของตัวแปรสำคัญของกลุ่มตัวอย่าง   ทว่าบางทีอาจจะทำให้เยิ่นเย้อ เพราะตัวแปรมีมาก   ทางแก้วิธีหนึ่งคือทำตารางสองทาง (Crosstabulation) สำหรับตัวแปร เช่น รวมอายุกับเพศ ไว้ในตารางเดียว   ทางแก้อีกทางหนึ่งคือ เลือกเฉพาะตัวแปรที่สำคัญที่จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงหากสัดส่วนของตัวแปรนั้นแตกต่างไปเป็นอย่างอื่น   เช่น   ถิ่นฐานของนักท่องเที่ยว ซึ่งหากกระจุกอยู่ในกลุ่มเอเชียก็จะได้คำตอบแบบหนึ่ง   หรือถ้าหากกระจุกอยู่ในกลุ่มยุโรปก็อาจจะได้คำตอบอีกแบบ     
 
3.   ควรมีตารางสรุปทางสถิติ (Statistical summary)   แสดงค่า ต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรแต่ละตัว    ตารางนี้นักวิชาการทางตะวันตกถือกันมาก หากไม่ใส่ไว้ด้วยอาจจะถูกตำหนิ เพราะเขาใช้ตรวจทานกับผลการศึกษาที่ออกมา แล้วจะทำความเข้าใจผลการศึกษาได้ดีขึ้น
 
4.   ควรแสดงกราฟการกระจายตัว (Distribution) ของตัวแปรตาม (Dependent variable: Y)    
 
5.   หากเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series) ควรแสดงกราฟที่พล็อตค่า Y ตามเวลา
 
6. ควรเขียนบอกว่า ข้อมูลเก็บมาได้ครบหรือไม่ ขาดหายไปตรงไหนบ้างหรือไม่   และหากมีการประมาณค่าใส่แทน (กรณี Missing value) ให้เขียนกำกับว่า อ่านวิธีการประมาณค่าได้ในหัวข้อวิธีการวิจัย (ซึ่งอยู่ในอีกบทหนึ่ง)
 
7. ควรเขียนรายละเอียดกำกับ หากพบว่าข้อมูลมีข้อน่าสงสัยในบางเรื่อง ไม่ควรละเลย เพราะอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการอภิปรายผลการศึกษาในอนาคต หากไม่เขียนไว้อาจจะลืมได้
 
 
ส่วนที่สอง   ผลการทดสอบสมมติฐาน   มีหลักการเขียนดังนี้
 
1.   ผลการวิจัยควรนำเสนอทีละประเด็น   โดยเรียงลำดับตามที่ได้ตั้งคำถามวิจัยไว้   
 
2.   หากคำถามวิจัยมีสมมติฐานย่อยออกไปหลายข้อ ให้ตอบคำถามทีละข้อ   เรียงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
 
3.   หากสมมติฐานข้อหนึ่งใช้หลายวิธีในการตอบ   ควรเขียนคำตอบที่ได้จากแต่ละวิธี   โดยเรียงตามลำดับเครื่องมือที่เขียนไว้ในวิธีการศึกษา
 
4.   อย่าเขียนเหมือนกับการอ่านตาราง   เพราะผู้อ่านสามารถอ่านตารางเองได้   ผมเคยเขียนแบบนี้แล้วโดนอาจารย์มิ่งสรรพ์ตำหนิว่า เป็นวิธีการเขียนที่แย่ที่สุด
 
5.   ให้เลือกนำเสนอผลการศึกษาที่เด่น   ซึ่งสนับสนุน หรือ แย้ง   กับคำตอบที่เราคาดไว้  
 
6.   หากสามารถเขียนให้ผู้อ่านรู้สึกลุ้นไปด้วยว่า คำตอบจะออกมาว่าอย่างไร นั่นจึงจะดี
 
7. หากข้อมูลสามารถผลิตผลการศึกษาออกมาได้อย่างมากมายมหาศาล ให้เลือกตอบคำถามที่เป็นคำถามวิจัยก่อน หากได้เคยตั้งเป็นสมมติฐานเอาไว้แต่แรก   ให้พยายามตอบสมมติฐานเหล่านั้นให้ครบก่อน   แล้วหากมีเวลาเหลือค่อยนำเสนอผลการวิจัยอื่น ๆ ในประเด็นเพิ่มเติมที่อยากนำเสนอ
 

 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ