Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการวิจัยตอนที่ 39: การเขียนวิธีการวิจัย
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการวิจัยตอนที่ 39: การเขียนวิธีการวิจัย Print E-mail
คมสัน สุริยะ
19 มีนาคม 2553
 
 
หลักของการเขียนวิธีการวิจัย แบ่งออกเป็นสี่ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 
1. ใครคือประชากรในการวิจัยนี้ มีจำนวนเท่าไร   อ้างอิงมาจากแหล่งไหน
2.   วิธีการเก็บตัวอย่างใช้แบบไหน   ทำไมต้องใช้แบบนั้น    และทำไมไม่ใช้แบบอื่น
3.   จำนวนตัวอย่างคำนวณมาได้เท่าไร ใช้สูตรอะไรในการคำนวณ
 
กระบวนการเก็บข้อมูล
 
1. วัน เวลา สถานที่   และใคร เป็นผู้เก็บข้อมูล
2.   เครื่องมือในการเก็บข้อมูลใช้อะไร   แบบสอบถาม หรือ เครื่องมืออย่างอื่น    ซึ่งควรแนบแบบสอบถามไว้ท้ายรายงานวิจัยด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถประเมินได้ว่าข้อมูลที่เก็บมานั้นน่าเชื่อถือหรือไม่
3.   หากเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ต้องบอกแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน  
4.   อุปสรรค หรือ ข้อจำกัด ที่พบระหว่างการเก็บข้อมูล ที่อาจทำให้การเก็บข้อมูลไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย หรือตัวแปรบางอย่างไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
5.   วิธีการแก้ไขอุปสรรคในการเก็บข้อมูล
 
การดัดแปลงข้อมูล
 
1.   มีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับ ค่าตัวแปรที่เก็บข้อมูลไม่ได้ (Missing value)
2.   มีการดัดแปลงข้อมูลอะไรบ้าง และอย่างไร   ที่ทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับที่ปรากฎในแบบสอบถาม  
3.   การดัดแปลงข้อมูลนั้นใช้หลักการอะไร   เป็นวิธีการที่ยอมรับได้ในสากลหรือไม่
 
 
 
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
 
 
1. ให้ชี้แจงก่อนว่า คำถามวิจัย หรือ สมมติฐานแต่ละข้อ   จะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบ   บางข้ออาจจะใช้หลายวิธีก็แล้วแต่
 
2.   ให้นับจำนวนวิธีที่เราใช้   แล้วเรียงลำดับตามความสำคัญมากน้อย โดยดูจากสัดส่วนของการวิธีการนั้นเทียบกับวิธีการอื่น ๆ    หากสัดส่วนมากก็แสดงว่าเราใช้วิธีนั้นเป็นหลัก   ก็ควรจะนำเสนอก่อน
 
3.   เขียนประเด็นทางเทคนิคให้ชัดเจน   เพื่อแสดงออกว่าเรามีความรู้ในเรื่องเครื่องมือนั้น 
 
4. หากมีรายละเอียดปลีกย่อยของการใช้วิธีการนั้นที่ต่างไปจากธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป ให้เขียนไว้เสมอ เพราะเราต้องยึดหลักว่า   งานวิจัยต้องทำซ้ำได้   (Repeoducable) ดังนั้นต้องไม่ซ่อนรายละเอียดที่เราปรับปรุงแก้ไขเป็นการส่วนตัว    เพื่อว่าหากใครมาทำซ้ำ ต้องสามารถคำนวณได้เหมือนกับที่เราคำนวณ

กลับสู่สารบัญ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ