Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Research papers ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของต่างชาติ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของต่างชาติ Print E-mail
ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

Logistics Systems Dynamics Group
Cardiff University

13 มกราคม 2553 
สวัสดีปีใหม่ครับ
ผมหายไปนานเพราะวุ่นๆ กับการเก็บข้อมูล
วันนี้เอางานที่นำเสนอเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เอามาแบ่งปันกันครับ
ก่อนอื่นขอขอบคุณ ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ที่ให้โอกาสผมในการทำงานวิจัยนี้ 
งานนี้เป็นการศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของต่างชาติ
ภาพลักษณ์ของประเทศมีความสำคัญอย่างมากในเรื่องการตัดสินใจเลือกสถานทีท่องเที่ยว
ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำการตลาดและปรับปรุงการให้บริการ 
เป้าหมายขั้นต้นก็คือต้องการจะรู้ว่า ชาวต่างชาติมองประเทศไทยอย่างไร เป็นแบบที่เราคิดหรือไม่
ผมได้มีโอกาสเก็บข้อมูลที่ สหราชอาณาจักร (อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และ เวลส์) 
อีกทีมทำที่ออสเตรเลีย เราได้นำข้อมูลจากทั้งสองมาทำการวิเคราะห์รายประเทศ และวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน 
วิธีการศึกษาวิจัย เป็นการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามให้ชาวต่างชาติให้คะแนน 
ภาพลักษณ์ต่างๆ ของไทยทั้ง 17 ด้านที่ได้มาจากการ
ทบทวนงานศึกษาในอดีต รวมทั้งปรึกษาผู้เชียวชาญ การทดสอบแบบสอบถาม 
ระหว่างการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาธรรมดา เช่นค่าเฉลี่ยนั้น 
ผมพบว่างานแบบนี้ยากมาก
เพราะเราได้ข้อมูลมาแล้วคำถามวิจัยตามมาทีหลังซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่พึงปรารถนามากนัก
แต่หลีกเลี่ยงได้ยากมากในประเทศไทย
ดังนั้นการใช้เครื่องมือจึงต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก
แต่มันก็ท้าทายไม่น้อยครับ 
เมื่อได้ลองทำๆ ไป
ผมก็ได้ค้นพบว่าเราสามารถวิเคราะห์แบ่งภาพลักษณ์นั้นออกได้ 3 ประเภท
คือ ภาพลักษณ์ดัง ภาพลักษณ์เด่น และภาพลักษณ์โดน 
 
ภาพลักษณ์ดัง คือ ภาพลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักมากกว่าด้านอื่นๆ   อะไรที่เราดังนั่นเอง
ภาพลักษณ์เรื่องนี้ทำให้เราทราบว่านักท่องเที่ยวจากแต่ละประเทศมองประเทศเราด้านไหน
ทำให้เราสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้เหมาะสมมากขึ้น 
ภาพลักษณ์เด่น  เป็นการเปรียบเทียบมุมมองของสองกลุ่มตัวอย่าง
เราเทียบ สหราชอาณาจักร กับ ออสเตรเลีย 
ใครมองอะไรเด่นกว่ากันนั่นเอง
สิ่งที่น่าสนใจคือทั้งสองกลุ่มมีลักษณะเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน
แต่มีสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อาศัยต่างกัน
สหราชอาณาจักร มีอากาศที่อึมครึม ฝนตก เกือบตลอดปี ชายหาดเทียบไม่ได้เลยกับบ้านเรา
ขณะที่ออสเตรเลีย ไม่เป็นเช่นนั้น 
ภาพลักษณ์ในใจของทั้งสองกลุ่มจึงน่าจะต่างกัน
ภาพลักษณ์กลุ่มนี้ขยายผลจากส่วนแรก
ทำให้เราทราบว่าเราจะสร้างความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มตลาดได้อย่างไร 
ภาพลักษณ์โดน  คือการเปรียบเทียบระหว่างคนที่เคยมาเที่ยวไทยกับคนที่ยังไม่เคยมา
อะไรที่โดนใจคนนั่นเอง
ความแตกต่างเกิดจากสองประการหลัก
หนึ่ง ประสบการณ์ที่เกิดจากการที่เคยมาเที่ยวแล้ว
สอง ภาพลักษณ์ที่มีอยู่แล้วก่อนมาเที่ยว ซึ่งต่างจากคนที่ไม่เคยมาเที่ยวอยู่ด้วยแล้วส่วนหนึ่ง
ตรงนี้ทำให้เราพอทราบได้ว่า ภาพลักษณ์ใดที่โดนใจให้คนมาเที่ยว
หรือมาเที่ยวแล้วโดนใจมากกว่าด้านอื่น 
ทั้งสามด้านใช้ t-test แบบ independent variable เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
สำหรับภาพลักษณ์ดังก็เป็นการเทียบระหว่างภาพลักษณ์ด้วยกันเองเพื่อจัดลำดับ
เป็นการยืนยันว่า คะแนนดิบที่เราเห็นนั้นสะท้อนความแตกต่างจริงๆ หรือเปล่า 
จากที่ ผศ.คมสัน เคยเขียนไว้นะครับ
ว่า t-test ก็ใช้สำหรับทดสอบผลต่างค่าเฉลี่ยครับ
เราไม่ได้ทดสอบว่าอะไรทำให้อะไรเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
แต่ว่าการทดสอบความแตกต่างจากสองกลุ่มที่มีลักษณะที่เหมือนและแตกต่าง
ก็ได้ผลการศึกษาที่น่าสนใจไม่น้อยครับ

 


 
ผลที่ได้สามารถดูได้ใน Slides ที่แนบมานี้ครับ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ