Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Econ 408: ทำวิจัยเป็นใน 45 ชั่วโมง
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaEcon 408: ทำวิจัยเป็นใน 45 ชั่วโมง Print E-mail
คมสัน สุริยะ
10 พฤศจิกายน 2552
 
 
เอกสารฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา Econ 408 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ผมเคยสอนก่อนที่จะมาเรียนต่อปริญญาเอก ผมได้นำมาปรับปรุงในหลายจุดและใคร่ขอทยอยนำเสนอในเว็ปนี้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษาที่อยากทำวิจัยเป็น โดยเนื้อหาประกอบด้วยความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัยจำนวน 29 ตอน และปกติใช้เวลาในการเรียนการสอนประมาณ 45 ชั่วโมง
 

หมวดที่ 1: หัวใจของการวิจัย

ตอนที่ 1:  การวิจัยต่างจากโพลอย่างไร (Link)
ตอนที่ 2:  เริ่มต้นต้องตอบให้ได้ว่าทำวิจัยไปทำไม (Link)
ตอนที่ 3:  สำคัญที่สุดอยู่ที่คำถามวิจัย (Link)
ตอนที่ 4:  ความเชื่อเดิมในเรื่องนี้เป็นอย่างไร (Link)
ตอนที่ 5:  เรื่องของเรามีอยู่ว่า (Link)
ตอนที่ 6:  ตั้งเป็นสมมติฐานแล้วก็พยายามตอบ (Link)
 


หมวดที่ 2: เครื่องมือวิจัยเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์

ตอนที่ 7: กรอบแนวคิด vs แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ (Link)
ตอนที่ 8: ทำไมต้องสร้างแบบจำลอง (Link)
ตอนที่ 9: วิธีการสร้างแบบจำลอง (Link)
ตอนที่ 10: สมการถดถอยอย่างง่าย (OLS) (Link)
ตอนที่ 11: แบบจำลองโลจิต (Link)
ตอนที่ 12: แบบจำลองเศรษฐมิติอื่น ๆ   (Link)
ตอนที่ 13: วิธีการสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติ กับ การทำเหมืองข้อมูล (Link)
 
 
หมวดที่ 3: การเก็บข้อมูล

ตอนที่ 14: หลักการทำแบบสอบถาม (Link)
ตอนที่ 15: ตัวอย่างแบบสอบถามแบบ Activity-based (Link) 
ตอนที่ 16: ตัวอย่างแบบสอบถามการรถไฟเยอรมัน (Link)
ตอนที่ 17: จำนวนตัวอย่างที่เหมาะสม (Link)
ตอนที่ 18: เทคนิคการลงพื้นที่เก็บข้อมูล (Link)
 


หมวดที่ 4: การเขียนรายงานวิจัย


ตอนที่ 19: การเขียน Proposal  (Link)

ตอนที่ 20: การเขียนบทที่ 1 
 • ที่มาและความสำคัญของปัญหา  (Link)
 • วัตถุประสงค์ (Link) 
 • ขอบเขตของการศึกษา (Link)

ตอนที่ 21: การเขียนบทที่ 2  

ตอนที่ 22: การเขียนบทที่ 3 
 • วิธีการวิจัย (Link)
ตอนที่ 23:  การเขียนบทที่ 4 
 • ผลการวิจัย (Link)
ตอนที่ 24: การเขียนบทที่ 5
 • อภิปรายผลการวิจัย  (Link)
 • บทสรุป (Link)
ตอนที่ 25: การเขียนบทคัดย่อ (Link)
 
ตอนที่ 26: การ edit รายงานก่อนส่งอาจารย์ (Link) 


หมวดที่ 5: การนำเสนอผลการวิจัย

ตอนที่ 27: การสอบวิทยานิพนธ์ (Link)  
 • วิธีการตรวจว่าวิทยานิพนธ์ผ่านหรือไม่ (Link)
ตอนที่ 28: การเผยแพร่ผลการวิจัย
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Link)
 • ทำไมถึงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่ได้ (Link)
 • ข้อควรระวังในการตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสารวิชาการ (Link)
 • คำแนะนำในการเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (Link)
 
หมวดที่ 6:  การหาหัวข้องานวิจัยของตัวเอง

ตอนที่ 29:  นักศึกษาที่จบวิชา Econ 408 นี้แล้วจะได้ทำงานวิจัยของตัวเองเพื่อการสำเร็จการศึกษา (ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี)  ดังนั้นต้องหาหัวข้องานวิจัยของตนเอง  นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากบทความต่อไปนี้
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ