Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Research papers การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ Print E-mail

อัจจนา  สันติสุข
11  กันยายน 2549
บทคัดย่อ


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อพยากรณ์แนวโน้มจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบิน โดยใช้แบบจำลอง Multinomial Logit สำหรับวิเคราะห์ ผู้โดยสารชาวไทย 547 ตัวอย่าง และแบบจำลอง Binary Logit สำหรับวิเคราะห์ผู้โดยสารชาวต่างชาติ 509 ตัวอย่าง นอกจากนี้ใช้วิธี Deseasonalized Time Trend เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มจำนวนผู้โดยสารภายหลังจากการมีสายการบินต้นทุนต่ำให้บริการของท่าอากาศยาน 4 แห่ง ได้แก่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย และหาดใหญ่


ผลการศึกษาในประเด็นแรกคือลักษณะผู้โดยสารชาวไทยซึ่งเลือกใช้สายการบินไทยจะมี
ต้นทุนเวลาและต้นทุนความปลอดภัยสูง ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง และประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานอื่น ๆ ของรัฐ โดยมีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อทำงาน/ประชุมสัมมนา และจองตั๋วผ่านตัวแทนจำหน่าย ในขณะที่ผู้โดยสารที่เลือกใช้สายการบินนกแอร์ เป็นผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง ผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชียจะรับรู้ต้นทุนในการเดินทางสูง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง และใช้อินเตอร์เน็ต ผู้โดยสารของสายการบินวัน ทู โก จะรับรู้ต้นทุนในการเดินทางสูง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง และจองตั๋วโดยสารในวันเดินทาง หรือก่อนล่วงหน้าไม่เกิน 3 วัน
 


ประเด็นที่สองคือลักษณะผู้โดยสารชาวต่างชาติซึ่งเลือกใช้สายการบินไทยจะมีต้นทุนของเวลาสูง ได้รับข้อมูลของสายการบินจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ต่างประเทศ โดยจองตั๋วล่วงหน้านานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้โดยสารที่มีอายุมากขึ้นจะมีแนวโน้มเลือกใช้สายการบินไทยมากขึ้นผู้โดยสารชาวต่างชาติของสายการบินต้นทุนต่ำเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนและใช้อินเตอร์เน็ต ประเด็นที่สามคือจำนวนผู้โดยสารโดยรวมหลังจากมีสายการบินต้นทุนต่ำให้บริการแล้วของท่าอากาศยานกรุงเทพฯ และหาดใหญ่มีแนวโน้มคงที่ แต่ท่าอากาศยานเชียงใหม่และเชียงรายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้พบว่าจำนวนผู้โดยสารของสายการบินที่ไม่ใช่สายการบินต้นทุนต่ำของทุกท่าอากาศยานมีแนวโน้มลดลง และจำนวนผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกท่าอากาศยานอ่านทั้งหมด  (Full Text)  Thesis Online CMU
ที่มา: 

อัจจนา สันติสุข. 2549. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ (An economic analysis of decisions to travel by domestic airlines). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กลับสู่สารบัญ

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ