Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน แนะแนวการทำวิทยานิพนธ์ ทัศนคติความพึงพอใจ ตอนที่ 6: กรอบแนวคิดสำหรับการตั้งราคาบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าปกติ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaทัศนคติความพึงพอใจ ตอนที่ 6: กรอบแนวคิดสำหรับการตั้งราคาบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าปกติ Print E-mail
คมสัน  สุริยะ
8 ตุลาคม 2552งานวิจัยที่ต้องการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้วยการจัดให้มีบริการสองประเภท คือ ประเภทพื้นฐาน (ไม่เก็บเงินจากผู้รับบริการ) และประเภทพิเศษ (ที่เก็บเงินเพิ่มจากผู้รับบริการ)  สามารถใช้กรอบแนวคิดนี้ได้


กรอบแนวคิดสำหรับการตั้งราคาบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าปกติ (คมสัน, 2552)*

กรอบแนวคิดนี้จะเริ่มจากการบรรยายถึงเงื่อนไขในการวิเคราะห์   จากนั้นจะได้แสดงให้เห็นถึงจุดดุลยภาพที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขดังกล่าว


เงื่อนไขในการวิเคราะห์ (Assumptions)

1.  การให้บริการนั้นมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ต้นทุนคงที่ (fixed cost) เท่านั้น  เช่น การจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาเพิ่มหนึ่งคน (ซึ่งมีต้นทุนเป็นเงินเดือน หมายความว่า จะทำงานมากหรือน้อยในเดือนนั้นก็ย่อมได้เงินเดือนคงที่) และสามารถใช้ผลิตบริการไปได้จนถึงระดับหนึ่ง (Qc)  หากเกินกว่าระดับนี้แล้วต้องเสียต้นทุนคงที่ (fixed cost) เพิ่มขึ้นอีก   เช่น การจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาเพิ่มอีกหนึ่งคน


จากข้อสมมตินี้ทำให้เกิดเป็นเส้นต้นทุนรวม (Total cost :TC) ที่มีลักษณะเป็นขั้นบันได


             รูปที่ 1:  แสดงเส้นต้นทุนรวม (Total cost) ของการให้บริการพิเศษ
จากกราฟ TC  สามารถหาค่าต้นทุนเฉลี่ย  (Avergae Cost: AC)  ได้ดังนี้
                 รูปที่ 2:  แสดงเส้นต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย (Average cost) ของการให้บริการพิเศษ

2.  สมมติให้มีจำนวนผู้รับบริการทั้งหมดเต็มที่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่ากับ N คน

3.  ในบรรดา N คนนั้น  มีผู้ที่ไม่ต้องการรับบริการแบบพิเศษอยู่เท่ากับ  N - Nw คน  เพราะคนเหล่านี้พอใจกับบริการพื้นฐาน  และไม่ต้องการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้บริการที่ดีกว่า

4.  คนที่เหลือคือ  Nw คน  มีความต้องการที่จะได้รับบริการที่ดีขึ้น  โดยมีความยินดีที่จะจ่าย (Willingness to pay :WTP) ที่ต่างกัน  โดยคนที่ยินดีที่จะจ่ายมากมีเพียงจำนวนน้อย  และคนที่ยินดีที่จะจ่ายน้อยมีเป็นจำนวนมากจากข้อสมมติข้อ 2 - 4 จะทำให้เกิดเป็นเส้นอุปสงค์ขึ้นมา  โดยในช่วงแรกจะมีลักษณะโค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิด (Convex to origin)  เหมือนกับเส้นอุปสงค์ทั่วไป  จนกระทั่งถึงระดับ  Nw  จะหักลงมาตั้งฉากกับแกนนอน  แล้วจากนั้นจะขนานกับแกนนอน ณ ระดับที่          P = 0  ไปจนถึงคนที่ N  เพราะตั้งแต่คนที่ Nw ถึงคนที่ N นั้นไม่มีใครยอมจ่ายมากกว่าศูนย์บาท   


ตามหลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคแล้ว  เส้น Demand ก็คือเส้นรายรับเฉลี่ยต่อหน่วย (Average revenue : AR)


 รูปที่ 3  แสดงเส้นอุปสงค์ของการใช้บริการพิเศษ ซึ่งก็คือเส้นรายรับเฉลี่ยต่อหน่วยของผู้ให้บริการ (Average revenue)

5. ให้ผู้ใช้บริการหนึ่งคนมาขอใช้บริการคนละ  Q ครั้ง  โดย Q มากกว่าหรือเท่ากับ 1


จากข้อสมมติข้อนี้ ทำให้เราสามารถรวมแกน N และ Q  เข้าด้วยกันได้  เป็นผลให้เราวิเคราะห์เส้น AR และ AC  ได้พร้อม ๆ กัน


6.  ผู้ให้บริการไม่ต้องการกำไรส่วนเกิน  เนื่องจากเป็นบริการที่จัดให้ในหน่วยงานซึ่งไม่แสวงหากำไร   ผลก็คือผู้ให้บริการเลือกที่ให้บริการที่จุด AR = ACจุดดุลยภาพ

 หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้น AC อยู่ต่ำกว่าเส้น AR จะทำให้สามารถหาจุดดุลยภาพของการตั้งราคาได้   ซึ่งดุลยภาพดังกล่าวจะเกิดขึ้นที่ AR = AC  ส่งผลให้ได้ราคาดุลยภาพเท่ากับ P*  ซึ่งเท่ากับความยินดีที่จะจ่าย (WTP) ของผู้รับบริการจำนวน N* คน  ดังรูปต่อไปนี้
 

                               รูปที่ 4:  ดุลยภาพของการตั้งราคาบริการที่คุณภาพเหนือกว่าปกติณ จุดดุลยภาพจะทำให้ได้ข้อสรุปว่า


1.  บริการพิเศษสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ผู้ให้บริการไม่ขาดทุน

2.  ราคาของบริการพิเศษเท่ากับ  P*   ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ 

3.  มีจำนวนผู้มาขอใช้บริการ ณ ราคา P*  เท่ากับ  N*  คน

4.  จำนวนผู้ที่ใช้บริการแบบปกติเหมือนเดิม (ที่ไม่ต้องจ่ายเงิน) เท่ากับ  N - N*

อย่างไรก็ตาม  จุดดุลยภาพอาจจไม่สามารถเกิดขึ้นได้  หากความยินดีที่จะจ่ายมีค่าต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยสำหรับทุกหน่วยของการให้บริการ  ดังรูปต่อไปนี้  ผลก็คือถึงแม้จะมีผู้ต้องการบริการพิเศษ  แต่ผู้ให้บริการก็ไม่สามารถจัดให้เกิดขึ้นได้                                                   รูปที่ 5:  แสดงเงื่อนไขที่ไม่เกิดดุลยภาพ

*  กรุณาอ้างอิงที่มา:  คมสัน สุริยะ. 2552. กรอบแนวคิดสำหรับการตั้งราคาบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าปกติ. เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  (Online) www.tourismlogistics.comLink  ซีรีย์แนะนำการทำวิทยานิพนธ์  เรื่องการวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการบริการ

 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ