Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Remarkable incidents ม. เชียงใหม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaม. เชียงใหม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ Print E-mail

ไพรัช  พิบูลย์รุ่งโรจน์
1  กันยายน 2552


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

 

                     ภายหลังจากที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติว่า เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้ประกาศ ๙ มหาวิทยาลัยของไทย เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติปี ๒๕๕๓ โดยรัฐจัดงบสนับสนุนให้ ๙,๐๐๐ ล้านบาท แต่จะมีการประเมินเมื่อครบ ๑ ปี หากมหาวิทยาลัยใดไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกถอดออก และหากมีมหาวิทยาลัยอื่นใดมีผลวิจัยเข้าเกณฑ์ จะได้รับการประกาศในปี ๒๕๕๔ ส่วนมหาวิทยาลัยรัฐอีก ๖๙ แห่งที่ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ยังได้รับงบสนับสนุน ๓,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเน้นทำวิจัยไปที่ SME และการทำวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาประเทศ

                      จากการพิจารณาทั้งหมด พบว่ามีด้วยกัน ๙ มหาวิทยาลัยที่เข้าเกณฑ์และคณะกรรมการมีมติให้ได้รับการประกาศเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งถือว่าเป็นปีแรกของประเทศไทยที่ได้มีการประกาศมหาวิทยาลัยแห่งชาติขึ้น ประกอบด้วย

                      ๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                      ๒. มหาวิทยาลัยมหิดล
                      ๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                      ๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                      ๕. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                      ๖. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                      ๗. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                      ๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                      ๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการประกาศเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งได้มีมหาวิทยาลัยเสนอเข้ามารับการพิจารณา ๑๕ มหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยถือหลักเกณฑ์สำคัญที่สุดคือ ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดลำดับไม่ต่ำกว่า ๑ ใน ๕๐๐ ที่มีการประกาศมหาวิทยาลัยของโลก ประการที่สอง ถ้าไม่ติด ๑ ใน ๕๐๐ จะต้องเข้าเกณฑ์อย่างน้อย ๓ ประการ คือ ๑) มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติโดยภาพรวม (Scopus) ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ เรื่องใน ๕ ปีล่าสุด ๒) ผลงานวิจัยต้องมีความโดดเด่นอย่างน้อย ๒ ใน ๕ สาขาวิชาหลัก ๓) จะต้องมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า ๔๐% ของอาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยนั้น

กลับสู่สารบัญ


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ