Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า Zentenzer 10 เหตุผลที่ต้องมาเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ ม. เชียงใหม่
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriya10 เหตุผลที่ต้องมาเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ ม. เชียงใหม่ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
27 สิงหาคม 2552
 
 
เมื่อเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วจะรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์คือ Optimality หมายถึงความสมดุล ซึ่งเป็นจุดที่สรรพสิ่งดำรงอยู่ได้และสวยงาม   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสร้างความสมดุลให้แก่นักศึกษาที่มาเรียนได้ด้วยเหตุผล 10 ประุการดังนี้
 
 
 
 
1. ความแข็งแกร่งทางวิชาการ

ผมบอกกับทุก ๆ คนเสมอว่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ด้อยไปกว่าใครในมาตรฐานวิชาการ เมื่อจบปริญญาตรีที่เชียงใหม่ ผมสอบเข้าเรียนต่อที่จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นที่หนึ่ง เพื่อนรุ่นเดียวกัน (วิภาส ศรุตพงศ์) สอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ได้เป็นที่หนึ่งเช่นกัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งยืนยันเรื่องมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี
 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก มีโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมากเท่าที่โลกนี้จะมีใช้กัน และเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิืทธิ์ถูกต้อง ทั้งยังมีฐานข้อมูลออนไลน์แบบทันเหตุการณ์ (Real time) คอยป้อนสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับการมีคอร์สอบรมเรื่องการใช้่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้อยู่อย่างสม่ำเสมอ นักศึกษาจึงได้ทดลองปฎิบัติการกับโปรแกรมจริงและข้อมูลจริงจนเกิดความชำนาญ 
 
3. ความทันสมัยของวิชาการจากต่างประเทศ

การเรียนการสอนโดยอาจารย์จากต่างประเทศซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญมาสอนนั้นจัดขึ้นเป็นประจำ ทำให้เกิดการเรียนรู้วิทยาการที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับเชียงใหม่เป็นเมืองนานาชาติที่สวยงามระดับโลก ทำให้มีอาจารย์จากต่างประเทศแวะเวียนเข้ามาสอนอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดสาย
 
 
4. ความเชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาอื่น

เศรษฐศาสตร์เชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์อย่างแน่นแฟ้น คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้เชิญอาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติมาบรรยายให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก่นักศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Neural Networks ผู้มีประสบการทำงานให้นาโต้  ให้โอกาสนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ไปเรียนในภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ ความเชื่อมโยงเช่นนี้ทำให้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์แน่นขึ้น
 
 
5. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย

คณาจารย์ด้านการวิจัยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และได้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติมากมาย   ทำให้เกิดการถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านการวิจัยมายังนักศึกษาโดยตรง และนักศึกษาได้มีโอกาสทดลองปฎิบัติการวิจัยในพื้นที่จริง ทำให้เกิดความเข้าใจถึงธรรมชาิติของระบบเศรษฐกิจได้อย่างลึกซึ้ง
 
 
6. บรรยากาศของความรัก

เชียงใหม่เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างหุบเขา หากมองไปรอบ ๆ จะเห็นภูเขาล้อมรอบอยู่ทุกด้าน ทำให้สภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็นสบายโดยเฉพาะในฤดูหนาว ระหว่างการเรียนในฤดูหนาวนักศึกษาจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความรักลอยอยู่ในอากาศทั่วทั้งมหาวิทยาลัย มนต์เสน่ห์นี้มักทำให้นักศึกษาจำนวนมากมีความสุขกับการพบเพื่อนสนิทที่จะช่วยกันสร้างอนาคตด้วยกันไปอีกยาวนาน
 
 
7. ชีวิตอิสระนอกบ้าน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแบบ แคมปัส (Campus) คือมีที่พักสำหรับนักศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตในหอพักต่างจากการอยู่บ้าน ทำให้เราต้องปรับตัวกับการที่ต้องอยู่ด้วยตัวเอง การปรับตัวเข้ากับเพื่อน และการมีชีวิตที่เป็นอิสระ สามารถเลือกที่จะเรียน ทำกิจกรรม พักผ่อน เที่ยวไปยังสถานที่สวยงามต่าง ๆ   คบเพื่อน และใช้เวลาว่างได้ตามใจปรารถนา
 
 
8. ความเร้นหลีกจากความวุ่นวายในเมืองหลวง

ชีวิตที่เชียงใหม่ต่างจากกรุงเทพฯ มาก เราไม่ต้องเผชิญกับรถติด มลภาวะทางอากาศ น้ำ และเสียง ชีวิตที่เชียงใหม่ค่อนข้างเงียบสงบ ผู้คนอัธยาศัยดี ช่วยเหลือ ใจเย็น สุภาพ ความเรียบง่ายและเย็นสบายเช่นนี้เองทำให้เชียงใหม่เป็นดินแดนในฝันของนักวิชาการจากทั่วโลกที่จะย้ายมาทำงานด้วย  และดึงดูดให้นักศึกษาจากทั่วประเทศอยากลองมาสัมผัสกับบรรยากาศของเชีัยงใหม่ด้วยเช่นกัน
 

9. ทุนให้ไปลองใช้ชีวิตที่เมืองนอก

ถ้าคุณเป็นคนเก่ง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทุนให้คุณได้ลองไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกในมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกันอยู่เป็นจำนวนมาก  จำนวนทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความร่วมมือที่ทางคณะฯ ได้สร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


10. การได้รับความยอมรับในระดับโลก

เชียงใหม่เป็นเมืองที่ผู้คนรู้จักกันทั่วโลก  และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเช่นกัน 
ชื่อเสียงของคณะฯ ปรากฎในรายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกยอมรับในวิทยฐานะและอนุญาตให้นักศึกษาที่จบจากคณะฯ เข้าศึกษาต่อได้  ซึ่งแน่นอนว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับอานิสงค์จากความมีชื่อเสียงของคณะฯ ทำให้ได้มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมันในปัจจุบัน 
 
โดยสรุิปแล้ว ความสมดุลทั้งหลายทั้งปวงทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ทำให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถพัฒนาตัวเองไปเป็นทั้งคนเก่งและมีความสุข   Lucky in Love and Lucky in Game
 
 
 Link ที่เกี่ยวข้อง
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ