Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาทำ Link มายังเว็ปไซต์นี้
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาทำ Link มายังเว็ปไซต์นี้ Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
21  สิงหาคม 2552


ผมขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาทำ Link มายัง www.tourismlogistics.com  โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา  คณาจารย์  และเพื่อนร่วมวงการวิจัย   ทำให้ผมและทีมงานมีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อทุกท่านต่อไปและให้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทน  ผมจึงจะได้ทำ Link ไปยังเว็ปไซต์ของท่านเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาหรือเว็ปไซต์ของท่านด้วย  ดังนี้ (เรียงลำดับตามวันเวลาที่พบ Link ดังกล่าว)


ขณะนี้มี Link  มาจาก  18  มหาวิทยาลัย  แล้ว1. คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   >>Link<<


2.  ศูนย์บริการวิชาการ  สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ความรู้ด้านวิจัยออนไลน์: เกร็ดการเขียนโครงร่างการวิจัย >>Link 1<< สิ่งที่รับไม่ได้เลยในการทำวิจัย >>Link 2<<      และ ชีวิตการทำวิจัยที่ประสบความสำเร็จ  >>Link 3<<


3. มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร  เว็ปบอร์ดเรื่องเกร็ดการทำวิจัย  >>Link<<


4.  มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร  เว็ปบอร์ดเรื่องบทความวิชาการและวิจัย
      ด้านการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์     >>Link<<


5.  มุมวิจัย  จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ฉบับที่ 3 ปี 2552  "งานวิจัยที่ดีเป็นอย่างไร" โดย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ      >>Link<<


6. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เว็ปลิงค์โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว  >>Link<<


7. e-Learning มหาวิทยาลัยบูรพา (ต้องใช้รหัส Login)   >>Link<<


8.  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  ด้วยคำว่า "การวิจัย"  หัวข้อ แหล่งข้อมูลอื่น  >>Link<<


9.  ทรานสปอร์ต เจอร์นัล ฉบับที่ 524 ประจำวันที่ 30 มี.ค. - 5 เม.ย. 2552. สมาคมระบบขนส่งและระบบจราจรอัจฉริยะไทย  เรื่อง รายงานพิเศษ: โลจิสติกส์...สำหรับการท่องเที่ยว  >>Link<<


10.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยคุณ Charndet Patchotipong  บทความเรื่อง  "การเขียนบทคัดย่อ"  Link โดยตรงเข้าไม่ได้  ให้ลอง Search ด้วยคำว่า "การเขียนบทคัดย่อ nida_flex13"


11.  สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 21: งานวิจัยที่อ่อนไปดูตรงไหน >>Link<<


12.  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น  Sorachut.com  บทความเรื่อง การหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 9 ขั้นตอน  >>Link<<


13.  คุณ CRoNOS  บทความเรื่อง จุดเปลี่ยนที่ทำให้เวียดนามจะแซงไทยไปอีกไกล  >>Link<<14.  Experience Business End Zone  บทความเรื่องโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว  >>Link<<15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  กระดานสนทนาคณะวิศวกรรมศาสตร์  บทความเรื่อง จุดเปลี่ยนที่ทำให้เวียดนามจะแซงไทยไปอีกไกล   >>Link<<


16.  Uinthai.com  เว็ปไซต์ทางเศรษฐศาสตร์   กรุณาแนะนำบทความเรื่อง แบบจำลองโลจิตในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์      >>Link<<17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะลักษณ์  พุทธวงศ์   กรุณาแนะนำเรื่อง เกร็ดการทำวิจัย  ในเว็ปไซต์ประกอบการสอนที่คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    >>Link<<18.  กองส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ข่าวสารการวิจัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน 2552)  หน้า 13  บทความเรื่อง เกร็ดความรู้ด้านการวิจัย >>Link<<19.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักย์ชิน  บุญถวิล  บทความเรื่อง กำลัง (ใจ) กับการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ  สไลด์หน้าที่ 9  >>Link<<20.  เว็ปบอร์ดของ  Thai students in Berlin-Brandenburg    บทความเรื่อง มารยาทแบบเยอรมัน  >>Link<<21.  คุณ  Sriprapai  จาก    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.      บทความเรื่อง   การวิเคราะห์การถดถอย   โลจิสติกและการวิเคราะห์การถดถอยโพรบิท   >>Link<<22.  คุณบุษรา  ลิ้มพิพัฒนางกูร    วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  อ้างถึงงานวิจัยเรื่อง  การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบด้วยนิวรอลเน็ตเวิร์คส์  ในหน้า  32  และ  65  ของไฟล์ PDF    >>Link<<23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์  ศิริอำพันธ์กุล  และคณะนักวิจัยจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อ้างถึงงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา     ในหน้า 118  และ 158  ของไฟล์  PDF   >>Link<<24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ์   ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม Knowledge Engineer Society   กรุณายกให้ผมอยู่ในทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ  หมายเลข 28    >>Link<<25. รางวัลสไลด์ที่ได้รับการดาวน์โหลดมากที่สุดของ  เครือข่ายมหาวิทยาลัย MAGKS ในประเทศเยอรมนี (Marburg  Aachen  Giessen  Goettingen  Kassel  Siegen)  ในเดือนธันวาคม 2552  >>Link<<    และเดือนกุมภาพันธ์ 2553  >>Link<<       สำหรับสไลด์เรื่อง  Agricultural Household Models  และ  Adaptation to Income over Time 26. เว็ปไซต์  Article Base KCNBRAND.COM  ลงบทความเรื่อง  คุณต้องมองโลกในแง่ดี  ในหัวข้อ  การคิด  และหัวข้อย่อย  Positive Thinking  >>Link<<

 

27. เว็ปไซต์  IGETWEB.COM  ลงบทความเรื่อง ทำไมต้องสนใจการจัดการโลจิสติกส์ในการท่องเที่ยว? ของอาจารย์ไพรัช  พิบูลย์รุ่งโรจน์   >>Link<<28.  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 5  (มีนาคม - พฤษภาคม 2553)  หน้า 2  ลงบทความเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  >>Link<<29.  วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุณาทำลิ๊งค์มายังบทความเรื่องระบบโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่  รายการอ้างอิงที่ 21   >>Link<<30.  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  กรุณาทำลิ๊งค์มายังบทความเรื่อง  คำถามก่อนเรียนจบเศรษฐศาสตร์  และ เรียนเศรษฐศาสตร์จบแล้วจะเอาไปใช้อะไรได้บ้าง  ท่านสามารถพบลิ๊งค์เหล่านี้บริเวณตอนท้ายของเว็ปไซต์  >>Link<<31.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุณาลงบทความเรื่อง เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 2, 21 และ 26  ในหน้า 24 - 30 ของเอกสารเรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ  >>Link<<
นอกจากนี้ยังมี Link มาจากเว็ปไซต์ส่วนตัวของบางท่าน  แต่ผมไม่กล้านำมาทำ Link ไว้ตรงนี้เพราะอาจจะเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวของท่าน  ซึ่งผมก็ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ
กลับไปสู่หน้าหลัก
 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ