Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ข้ามสาขา Econ for Marketing การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกล้านนา
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกล้านนา Print E-mail


ชื่อโครงการ: 
การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา  ปีที่ 1 และ ปีที่ 2


นักวิจัยหลัก:
  ผศ.คมสัน  สุริยะ  (คณะเศรษฐศาสตร์ มช.)  คุณศิริพร ศรีชูชาติ (สถาบันวิจัยสังคม มช.)  และ ผศ.พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์ (คณะวิจิตรศิลป์ มช.)การวิจัยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2  ช่วง:  ปีแรกเก็บข้อมูลเพื่อทำการวิจัยตลาด จากนั้นนำผลการศึกษามาออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น    ปีที่สอง  นำผลิตภัณฑ์เบื้องต้นมาทดสอบตลาดอีกครั้ง แล้วลงมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดที่สองบนฐานความรู้จากการวิจัยตลาดครั้งที่สอง 

ที่มาและความสำคัญของโครงการ:  การเลือกซื้อของที่ระลึกถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่รวมอยู่ในการท่องเที่ยวและเป็นกิจกรรมอันดับต้น ๆ ของการใช้จ่ายเงิน จากการคำนวณโดยใช้ข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบว่า  ในปี  พ.ศ. 2547   นักท่องเที่ยวต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่ระลึกคิดเป็นประมาณร้อยละ 28 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 110,000  ล้านบาท     ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง       กระนั้น  สินค้าของที่ระลึกที่มีจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีจำหน่ายให้กับทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ   ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มอาจมีรสนิยม ความชอบ   ความพึงพอใจในสินค้าแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเกิดจากพื้นฐานทางครอบครัว   สังคม  วัฒนธรรม   ความเชื่อและค่านิยมที่ไม่เหมือนกัน   จึงส่งผลให้สินค้าที่ต้องการซื้อที่อาจต่างกัน การศึกษานี้มุ่งให้ความสนใจในการออกแบบ         และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยทั้งที่เป็นการเที่ยวครั้งแรกและที่มาเที่ยวซ้ำได้ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าของที่ระลึกมากขึ้น
 
 
 
 
 
 
       
            
 
 
วัตถุประสงค์

 

 


1. เพื่อศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวนานาชาติสำหรับ SMEs ในภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อของที่ระลึกของ SMEs ของนักท่องเที่ยว
    นานาชาติ
3. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบสินค้าของที่ระลึกให้ตรงกับความต้องการ
    ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
4. เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Web - based ด้านอุปสงค์การซื้อสินค้าของที่ระลึก
    ของนักท่องเที่ยว

ผู้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประจำปีงบประมาณ 2549 และ 2550

ผ่านสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การดำเนินงานวิจัย

 


1. การศึกษาภาพรวมของตลาด
2. การสำรวจตลาด
         2.1  พฤติกรรมผู้บริโภค
         2.2  การตัดสินใจเลือกรูปแบบสินค้า
3. การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์


 

แนะนำหนังสือทางโครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาวิจัยเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว จำนวน

2 เล่ม โดยแต่ละเล่มมีรายละเอียดของเนื้อหาสาระภายในเล่ม ดังนี้

1. หนังสือเรื่อง " การวิเคราห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา"
(จำนวน 250 หน้า, จากผลการวิจัยปีที่ 1)


บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติเปรียบเทียบ
  ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน และภูเก็ต
บทที่ 3 รสนิยมของตลาดโดยภาพรวม
บทที่ 4 รสนิยมที่มีต่อตัวสินค้า
บทที่ 5 ชาวอาทิตย์อุทัยซื้ออะไรกลับบ้าน? : ทัศนคติและพฤติกรรมของชาวญี่ปุ่น
  ในการซื้อของที่ระลึก
บทที่ 6 พฤติกรรมการเลือกซื้อของที่ระลึกท้องถิ่นล้านนาของนักท่องเที่ยวชาวจีน
บทที่ 7 การวิเคราะห์คุณลักษณะสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลือกด้วย
  แบบจำลองโลจิต
บทที่ 8 การวิเคราะห์ส่วนผสมของคุณลักษณะสินค้าที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
  เลือกด้วยแบบจำลอง MCA
บทที่ 9 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาสินค้าของที่ระลึก
  สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเทคนิคคอนกรูเอนเมตริกซ์
บทที่ 10 เครื่องมือทำนายผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในตลาด
  นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนิวรอลเน็ตเวิร์ค
บทที่ 11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
บทที่ 12 ข้อจำกัดของการนำสินค้าของที่ระลึกกลับไปยังสหภาพยุโรป
  จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา


2. หนังสือเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในแนวล้านนาร่วมสมัย" (จำนวนหน้าสี 120 หน้า และหน้าขาวดำ 130 หน้า, จากผลการวิจัยปีที่ 2)

บทที่ 1 หลักการและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 2 ศิลปะล้านนา
บทที่ 3 การออกแบบร่วมสมัยและแนวโน้มสีสัน
บทที่ 4 การผสมผสานการออกแบบด้วยความเป็นล้านนาและแบบร่วมสมัย
บทที่ 5 ผลการทดสอบตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
บทที่ 6 ผลงานการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในแนวล้านนาร่วมสมัย

 

ผลการวิจัยส่วนหนึ่งได้นำเสนอไว้ในเว็บไซต์นี้   หากท่านสนใจผลงานวิจัยทั้งหมด
สามารถดูรายละเอียดวิธีการสั่งซื้อได้ที่  Link  ต่อไปนี้ย้อนกลับไปที่เมนู
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ