Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 35: การเขียนขอบเขตของการศึกษา
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 35: การเขียนขอบเขตของการศึกษา Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
11  มิถุนายน 2552


การเขียนขอบเขตการศึกษาดูเหมือนจะไม่ยาก  แต่พอเอาเข้าจริง ๆ ก็คิดหนักว่าจะเขียนอะไร หรือไม่เขียนอะไรลงไปดี  ผมจึงขอนำเสนอดังนี้


ขอบเขตของการศึกษาเป็นการบอกว่าด้วยความจำกัดของเวลาและงบประมาณ เราจะทำได้แค่นี้  


โดยมากจะเขียนในเรื่องที่จับต้องได้ อาทิ

 • ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เช่น  ทำการศึกษาเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน ลำปาง 
 • ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย เช่น  ทำการศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศ   
 • ขอบเขตประเภทของผู้ประกอบการ  เช่น  ทำการศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 • ขอบเขตของการหาข้อมูล เช่น  ทำการศึกษาวิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเท่านั้น
 • ขอบเขตของสินค้า  เช่น  ทำการศึกษาเฉพาะสินค้าของที่ระลึก
 • ขอบเขตของรายละเอียดสินค้า เช่น  ทำการศึกษาเฉพาะสินค้าของที่ระลึกที่ทำจากไม้

 
แต่เราจะไม่เขียนขอบเขตที่ถูกจำกัดโดยกรอบแนวคิด  หรือเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิด  หรือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์  หรือเขียนไว้แล้วในส่วนอื่น เช่น
 

 • เราไม่ต้องเขียนว่า  ศึกษาเฉพาะปัจจัย 5 ด้านที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน คือ  ผู้บริโภค  ผู้ประกอบการ  การแข่งขัน การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่  และการทดแทนกันของสินค้าอื่น (ซึ่งเรื่องนี้คือแบบจำลอง Five forces model  ของ Michael Porter ซึ่งมีปัจจัยอยู่ห้าอย่างอยู่แล้วไม่เกินกว่านี้  สิ่งนี้ต้องเขียนไว้ในหัวข้อทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องแทน)
 • เราไม่ต้องเขียนว่า  ศึกษาเฉพาะเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่ได้รับจากการมีรถท่องเที่ยวชมรอบเมือง  (เป้าหมายในการตอบคำถามและความเชื่อมโยงกับปัจจัยทั้งหลายจะถูกเขียนไว้ในส่วนของแบบจำลอง)
 • เราไม่ต้องเขียนว่า   แม้ว่าภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวจะมีส่วนประกอบหลายด้าน  แต่การศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะเรื่องการให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวทางอินเตอร์เน็ด  (การเลือกประเด็นในการศึกษาว่าจะเน้นลงไปในเรื่องใดจะเขียนไว้ในส่วนของแบบจำลอง)
 • เราไม่ต้องเขียนว่า  ศึกษาเฉพาะเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น  (ถ้าชื่อเรื่องมีคำว่าเทศกาลสงกรานต์  ผู้อ่านก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะทำการศึกษาในเทศกาลอื่นด้วยอยู่แล้ว)
 • เราไม่ต้องเขียนว่า  ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านแม่กำปองเท่านั้น (ถ้าชื่อเรื่องมีคำว่า กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อ่านก็ทราบอยู่แล้วว่าทำหมู่บ้านเดียว)
 • เราไม่ต้องเขียนว่า  ศึกษาเฉพาะข้อมูลที่ได้จากศูนย์ FIC เท่านั้น หรือศึกษาเฉพาะข้อมูลที่เก็บระหว่างเดือนมกราคม ถึงกันยายน 2552 เท่านั้น (รายละเอียดเหล่านี้เขียนอยู่แล้วในส่วนของการเก็บข้อมูล)

โดยสรุปแล้วจะเขียนในเรื่องที่เราจะไม่จ่ายเงินไปมากกว่านี้หรือไม่เสียเวลาทำอะไรเกินกว่าขอบเขตนี้   เป็นการจำกัดความคาดหวังของผู้รับงานวิจัยหรือกรรมการผู้ตรวจสอบว่าเขาจะได้ของแค่นี้  ไม่ใช่มากมายมหาศาลโดยไม่มีขอบเขตจำกัด  (โดยไม่ยอมเพิ่มเงินทุนวิจัยหรือขยายเวลาของโครงการให้เรา)  


กลับไปหน้าสารบัญ

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ