Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Research papers เส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย Print E-mail

คมสัน สุริยะ

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธันวาคม 2548งานวิจัยนี้ประมวลผลข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2546 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อตอบคำถามว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมีเส้นทางเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างไร นิยมไปท่องเที่ยวจังหวัดไหน มีการกระจุกตัวหรือไม่และมากน้อยเพียงใด รวมทั้งจังหวัดใดมีความได้เปรียบในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ การวิเคราะห์ได้ใช้เครื่องมือเชิงปริมาณ เช่น ส่วนแบ่งการตลาด ดัชนีวัดการกระจุกตัว ดัชนีความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว (CAR) เป็นต้น
 
ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีเส้นทางการเดินทางที่คล้าย ๆ กันแบ่งออกได้หลายกลุ่ม กลุ่มสำคัญคือกลุ่มที่เดินทางขึ้นเหนือด้วยรถบัส ซึ่งทำให้จังหวัดตามรายทางได้รับประโยชน์และก่อให้เกิดความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเหล่านั้น กลุ่มนักท่องเที่ยวสแกนดิเนเวียที่ชอบแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่หลากหลาย กลุ่มนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาเยอรมันที่มีจุดรวมตัวกันที่เกาะสมุย กลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปที่รักอิสระที่เดินทางผจญภัยไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ กลุ่มชาวจีนที่นิยมการเที่ยวชายหาด ช้อปปิ้ง และชมการแสดงคาบาเร่ต์ กลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกที่ห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและมีความเหนียวแน่นในกลุ่มชนชาติของตน นักท่องเที่ยวจากอเมริกาเหนือและโอเชียเนียที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากกว่ากลุ่มอื่น รวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวชายแดนทางภาคใต้ อีกทั้งกลุ่มชาวอินเดียและตะวันออกกลางที่เดินทางมาเพื่อค้าขายเป็นหลัก  
 
การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติมีการกระจุกตัวอยู่ในไม่กี่จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พัทยา (ชลบุรี) เชียงใหม่ เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) หาดใหญ่ (สงขลา) และกระบี่ ทำให้ภาครัฐและเอกชนควรให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งดึงดูดใจให้กับจังหวัดอื่น ๆ เพื่อพยายามกระจายนักท่องเที่ยวออกจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีการกระจุกตัวมาก ทั้งนี้เพื่อช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังท้องถิ่นอื่นโดยทั่วกัน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแออัดเกินไปจนรับไม่ไหว อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก่อนเวลาอันควร


อ่านทั้งหมด ติดต่อซื้อหนังสือได้ที่สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หรือ หากหนังสือหมดแล้ว ท่านสามารถอ่านได้ที่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ