Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน การท่องเที่ยวประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทนในสหรัฐอเมริกา
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaพลังงานทดแทนในสหรัฐอเมริกา Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

(แปลจาก The Outlook on Renewable Energy in America Volume II: Joint Summary Report เขียนโดย American Council On Renewable Energy (ACORE), MARCH 2007)

ผู้เชี่ยวชาญในวงการพลังงานทดแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นว่า พลังงานทดแทนสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 635 กิกะวัตต์ (พันล้านวัตต์) ภายในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568 หรืออีก 17 ปีนับจากสิ้นปีนี้) ซึ่งมากพอสำหรับความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง 17 ปีนี้ (ไม่นับที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้) ของทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว ทั้งนี้ตามข้อมูลของ U.S. Energy Information Administration

พลังงานไฟฟ้าเหล่านี้จะมาจากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหลายประเภท ดังนี้

อันดับหนึ่ง พลังงานลม 248 กิกะวัตต์ (ร้อยละ 39)
อันดับสอง พลังงานแสงอาทิตย์ 164 กิกะวัตต์ (ร้อยละ 26)
อันดับสาม พลังงานชีวมวล 100 กิกะวัตต์ (ร้อยละ16)
อันดับสี่ พลังงานความร้อนใต้พิภพ 100 กิกะวัตต์ (ร้อยละ 16)
อันดับห้า พลังงานน้ำ 23 กิกะวัตต์ (ร้อยละ 3)

นอกจากนั้น พลังงานทดแทนยังสามารถช่วยลดการใช้น้ำมันลงได้อย่างมากในสหรัฐอเมริกา งานวิจัยที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้กล่าวว่าพลังงานชีวมวลจะสามารถเข้ามาแทนที่น้ำมันได้ถึงร้อยละ 30 ถึง 40 เลยทีเดียว ภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573 หรืออีก 22 ปีนับจากสิ้นปีนี้) แอลกอฮอล์จะสามารถผลิตได้ 11.5 พันล้านแกลลอนต่อปีภายในสามเดือนแรกของปี ค.ศ. 2009 (ปีหน้านี้แล้ว) ซึ่งจะใช้ผลิตน้ำมันได้ถึง 135 พันล้านแกลลอนต่อปี (แสดงว่าแอลกอฮอล์ 1 แกลลอนสามารถใช้ผลิตน้ำมันได้ถึง 11.74 แกลลอน)
ประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะมีความคาดหวังสูง คือ ต้องการใช้พลังงานที่มีความมั่นคงแน่นอน เชื่อถือได้ ช่วยให้สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น ปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน (หรือสภาพอากาศผันผวน) ช่วยสร้างงาน และก่อให้เกิดความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงต้องการพลังงานทดแทน เพราะพลังงานทดแทนมีคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมด ถ้าต้องการให้พลังงานทดแทนมีการพัฒนาให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องแสวงหาความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างนโยบายระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดสำหรับพลังงานทดแทนให้กว้างขึ้น ประชาสัมพันธ์และทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ และสร้างโอกาสสำหรับการใช้พลังงานทดแทนในทุก ๆ วงการเท่าที่จะทำได้ สร้างช่องทางการจำหน่ายพลังงานทดแทนสู่ผู้บริโภครายย่อย รวมถึงการขนส่งพลังงานเหล่านั้นอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนสามารถกระทำได้อย่างราบรื่น นโยบายภาครัฐควรจะปรับเปลี่ยนตามหลักการดังนี้

1. ลงมือทำตั้งแต่บัดนี้ทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองและการตัดสินใจทุกอย่างของภาครัฐต้องเลือกใช้พลังงานทดแทนไว้ก่อน

2. วางกลยุทธ์ด้านพลังงานทดแทนของชาติให้ครอบคลุมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการตลาด

3. ใช้การแข่งขันทางการตลาดเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทรงอานุภาพ

4. สร้างนโยบายพลังงานที่ระบุถึงทั้งความท้าทายในเรื่องการลดความพึ่งพาจากพลังงานน้ำมันและการลดปัญหาโลกร้อนไปพร้อม ๆ กัน (เพราะในอดีต สหรัฐอเมริกาไม่สามารถเอาชนะปัญหาเรื่องการพึ่งพาพลังงานน้ำมัน ทำให้ไม่สามารถเซ็นต์อนุสัญญาโตเกียวเพื่อต่อต้านภาวะโลกร้อนได้พร้อม ๆ กับประเทศอื่นทั่วโลก ซึ่งทำให้เสียหน้ามาก และโดนโจมตีจากสังคมโลกอย่างหนัก: ผู้แปล)

5. ตระหนักว่าเรื่องประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน (เช่น น้ำมัน) กับการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้


6. เพิ่มแรงจูงใจสำหรับการลงทุนระยะยาวในเรื่องพลังงานทดแทน สร้างความทันสมัยในเรื่องการจำหน่ายพลังงานทดแทน การลงทุนสำหรับเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการพัฒนาพลังงานชีวะสำหรับคนรุ่นต่อไปรวมทั้งพัฒนาทางด้านการตลาดด้วย
 
7. ขยายผลการวิจัยและพัฒนาระดับชาติให้ใหญ่โตขึ้นเพื่อพาประเทศสหรัฐอเมริกากลับสู่ฐานะผู้นำของโลก

8. มุ่งก่อให้เกิดจิตสำนึกในเชิงนโยบายระยะยาวและยั่งยืนสำหรับทั้งภาคอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน และประชาชนชาวอเมริกันทุกคน ให้ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ บนพื้นฐานของความรุ่งเรืองในระยะยาวของประเทศชาติ
ไม่ใช่สนใจแค่เรื่องประโยชน์ระยะสั้นเท่านั้น


ด้วยการก้าวไปบนเส้นทางใหม่ที่มุ่งไปสู่การใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูจริงจังกว่าเดิมในเรื่องพลังงานทดแทน ประเทศชาติจะก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสำหรับทุกคน ซึ่งนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องไม่ถูกกระทบจากภาวะวิกฤติของโลกหรือวิกฤติภายในประเทศ และลูกหลานของอเมริกันชนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ